امروز سه شنبه 06 مهر 1400
mjr.cloob24.com
  0
  لحن و انواع آن در ادبیات فارسی
  بی گمان یکی از هنر هایی که معلم ادبیات باید نیک بداند و در کاربستش اهتمام خاصی ورزدلحن و نحوه خوانش متون نظم و نثر است.گوشه ای از هنر معلمی یک معلم درآن رقم می خورد که چسان می خواند و چسان می گوید. نیکو خواندن و نیکو گفتن از شاخصه های ممتاز معلم ادبیات پارسی است. به جاست تا با اهتمام ویژه ای در به کار گیری این ابزار زیباییهارا دوچندان و ادبیات را آن گونه که درخوراست پاس بداریم.
  لحن یعنی آواز خوش و موزون، نوا، کشیدن صدا یا اجتماع حالت های صداهای مختلف. (دهخدا) لحن، نحوه خواندن و بیان کردن جملات است با توجه به شرایط موجود و فضای حاکم بر جمله و کل متن. باید دانست که به هنگام ادا کردن متن و به لفظ درآوردن آن، نه تنها هر متن، لحن خاص خود را اعم از طنز یا جد می طلبد، بلکه هر بند (پاراگراف) و هر جمله نیز به تنهایی لحن خود را دارد و ممکن است در هر بند انواع و اقسام لحن ها و حالات به کار گرفته شود و در کنار این موارد در هر جمله، هر کلمه نیز می تواند شکل و آوای خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال در شعرها، قافیه ها و ردیف ها در انواع مختلف، آواهای متفاوت و تلفظ های گوناگون را می طلبد و یا ممکن است تأکید شاعر یا نویسنده در هر جمله کوتاه روی کلمه ای خاص باشد که با رعایت لحن کامل و علائم نگارشی و احوال نویسنده شکل خاصی به خود می گیرد.
  0
  1) مراعات نظیر چیست؟
  آوردن واژه هایی از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند.
  خود آزمایی
  در شعرها و عبارت های زیر، آرایه ی مراعات نظیر را بیابید و مشخص کنید که تناسب واژه ها از چه جهت است؟
  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تاتوانی به کف آری و به غفلت نخوری
  مراعات نظیر و از نظر مکانی با هم تناسب دارند. / نان، خوردن، همراهی
  (سعدی)
  شعاع آفتابم من، اگر در خانه ها گردم عقیق و زر و یاقوتم، ولادت ز آب و طین دارم
  مراعات نظیر – از نظر جنس / همراهی
  (مولوی)
  دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست گر دردمند عشق بنالد، غریب نیست
  مراعات نظیر در همراهی واژه ها.
  (سعدی)
  حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
  همگی کلمات خط کشیده شده مراعات نظیر در همراهی واژه ها دارد.
  (حافظ)
  سر نیزه و نام من مرگ توست سرت را بباید زتن دست شست
  مراعات نظیر و از نظر همراهی کلمات با هم تناسب دارند.
  (فردوسی)
  0
  روش های تشخیص ترکیب وصفی (موصوف و صفت) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)
  هرگاه دو کلمه به وسیله ی «ــِ» به هم اضافه شوند ترکیب می سازند.مثل:
  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان
  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود. قبل از آن بهتر است بدانیم که:
  نکته: هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف «و – ا- ه»باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره «-ِ»، «ی» می گیرند. مثل:
  هوا- هوای تهران
  آهو –آهوی وحشی
  خانه –خانه ی بزرگ
  روش های تشخیص
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم. اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.
  مثال
  اتاقِ تمیز –اتاقْ، تمیز است: چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز«صفت» است.
  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است:چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر «مضاف الیه» است.
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.
  مثال
  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر: چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز«صفت» است.
  مادرِ من –مادرِ من تر: چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من «مضاف الیه» است.
  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.
  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز: چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز «صفت» است.
  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب: چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب «مضاف الیه» است.
  4 –کلمه ی «ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است.
  مثال: دستِ تمیز- دستی تمیز: چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز «صفت» است.
  کیفِ حسن –کیفی حسن: چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه» است.
  0

  دانلود فایل PDF طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم ابتدایی سال تحصیلی 96 - 95

  0

  دانلود فایل PDF طرح درس سالانه ریاضی ششم ابتدایی سال تحصیلی 96 - 95

  0

  دانلود فایل PDF ارزشیابی املا فصل دوم فارسی ششم ابتدایی

  0
  دانلود فایل PDF ارزشیابی ریاضی فصل اول و دوم ششم ابتدایی سال تحصیلی 96-95

  0

  دانلود فایل PDF طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی سال تحصیلی 96 - 95

  0

  دانلود فایل PDF ارزشیابی اجتماعی فصل سوم و چهارم ششم ابتدایی سال تحصیلی 96-95

  0

  دانلود فایل PDF ارزشیابی فارسی فصل دوم ششم ابتدایی سال تحصیلی 96-95